• فرم درخواست مجوز راهنمایی یا مشاوره پایان نامه اعضای هبأت علمی در سایر دانشگاه های کشور (فایل PDF)
   
 • فرم درخواست تألیف / ترجمه کتاب (فایل PDF)
   
 • فرم شناسه مقاله (فایل PDF)
   
 • طرح همکاری های بین المللی برای توسعه توسعه آموزش و پژوهش های کاربردی (فایل PDF)
   


 • عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی (فایل PDF)
   
 • شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی (فایل PDF)
   
 • فهرست نشریات نامعتبر در بخش امور پژوهشی (فایل PDF)
   
 • بانک اطلاعات نشریات کشور (لینک سایت)