لیست شماره تماس های بخش معدن

در صورت تماس از خارج شهر کرمان با پیش شماره 034 تماس حاصل فرمایید
نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی مستقیم دورنگار
دکتر سعید کریمی نسب رئیس بخش 4333
اعظم افشار جهانشاهی مسئول دفتر 4310 32112764 32121003
دکتر محمد علی ابراهیمی فرسنگی هیأت علمی 4332
دکتر صمد بنیسی هیأت علمی 4327 32112764
دکتر حسین توکلی هیأت علمی 4323
دکتر حسن حاجی امین شیرازی هیأت علمی 4336
دکتر آزاده حجت هیأت علمی 4316
دکتر غلامرضا رحیمی پور هیأت علمی 4328
دکتر رضا رحمان نژاد هیأت علمی 4318
دکتر حجت ا... رنجبر هیأت علمی 4311
دکتر محمد رنجبر هیأت علمی 4331 32133818
دکتر عباس سام هیأت علمی 4314
دکتر غلامرضا سعیدی هیأت علمی 4339
دکتر محمد رضا شایسته فر هیأت علمی 4320
دکتر محسن طاهری هیأت علمی 4321
دکتر حبیبه عطاپور هیأت علمی 4271
دکتر غلامرضا کمالی هیأت علمی 4317
دکتر حمید منصوری هیأت علمی 4315
نسرین انجم شعاع کارشناس آموزشی /مسئول آزمایشگاه 4319
مهدیه شیخ شعاعی کارشناس آموزشی /مسئول آزمایشگاه 4324
آزمایشگاه ژئومکانیک کاشیگر 4322
مرکز تحقیقات کاشیگر 4326
آزمایشگاه مکانیک سنگ 4313
آبدارخانه بخش معدن 4335