دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 495 نتیجه
از 25
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
پیشرفت های جدید در تجهیزات فرآوری مواد معدنی 4070028 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 صمد بنیسی هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
مبانی هیدرومتالورژی 1416085 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محمد رنجبر همقاوندی هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (08:00 - 10:00)
نگارش متون علمی 1416067 1 کارشناسی بخش مهندسی معدن 02 محسن طاهری مقدر هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/10/25 (08:00 - 10:00)
حفاری وانفجار پیشرفته 4070732 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 حمید منصوری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
زمین آمار پیشرفته 4070566 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 غلامرضا رحیمی پور گلوسالاری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
هیدرومتالورژی پیشرفته 4070804 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 محمد رنجبر همقاوندی هرهفته دوشنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/21 (10:30 - 12:30)
کانه آرایی پیشرفته 4070626 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 عباس سام هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فراوری مواد معدنی 4070875 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 صمد بنیسی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
دورسنجی و GIS پیشرفته در اکتشاف 4070584 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 حجت الله رنجبر هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 4070632 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 غلامرضا سعیدی رشک علیا هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/18 (10:30 - 12:30)
آشنایی با نرم افزارهای طراحی معدنی 1416081 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 حمید منصوری هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1401/10/28 (08:00 - 10:00)
تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی 9070010 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: مهندسی معدن 01 غلامرضا رحیمی پور گلوسالاری هرهفته دوشنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهارشنبه (17:00 - 19:00) 1401/10/16 (10:30 - 12:30)
طراحی و تحلیل آزمایش ها 4070869 2 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 01 صمد بنیسی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/26 (10:30 - 12:30)
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 4070737 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 حسین جلالی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 4070737 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی ارشد : مهندسی معدن 02 حسین جلالی فر هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
طراحی معادن 1416080 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محسن طاهری مقدر هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00)
مهندسی حفاری 1416629 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 سعید کریمی نسب هرهفته دوشنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهارشنبه (15:00 - 16:00) 1401/10/26 (08:00 - 10:00)
زمین شناسی اقتصادی 1416026 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 محمدرضا شایسته فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/23 (08:00 - 10:00)
مهندسی دیواره های شیب دار 1416058 2 کارشناسی بخش مهندسی معدن 01 سعید کریمی نسب هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 15:00) 1401/10/20 (08:00 - 10:00)
اکتشاف عناصر خاص 9070591 3 کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دکترا: مهندسی معدن 01 محمدرضا شایسته فر هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 495 نتیجه
از 25