ریاست بخش


ریاست فعلی 

غلامرضا رحیمی پور گلوسالاری

 نام ونام خانوادگی : غلامرضا رحیمی پور گلوسالاری

 رتبه علمی :  استادیار

 آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری مهندسی معدن

 شروع دوره ریاست :  اسفند 1400

 پست الکترونیکی :  rahimipour@uk.ac.ir

 رؤسای قبلی 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

سعید کریمی نسب دانشیار دکتری مهندسی معدن آذر ماه 1396 kariminasab@uk.ac.ir
 حجت الله رنجبر  استاد  دکتری اکتشاف معدن  اسفند ماه 1395  h.ranjbar@uk.ac.ir
 محمد علی ابراهیمی فرسنگی  دانشیار  دکتری استخراج معدن  1393  maebrahimi@uk.ac.ir
 غلامرضا سعیدی رشک علیا  دانشیار   دکتری استخراج معدن  1392  gsaeedi@uk.ac.ir
 حمید منصوری  دانشیار  دکتری استخراج معدن  1389  hmansouri@uk.ac.ir
 غلامرضا کمالی  دانشیار   دکتری اکتشاف معدن  1385   kamali@uk.ac.ir
 محمدرضا شایسته فر  دانشیار  دکتری اکتشاف معدن  1384  shayeste@uk.ac.ir
 حمید منصوری  دانشیار  دکتری اکتشاف معدن  1382  hmansouri@uk.ac.ir
 حجت الله رنجبر  استاد  دکتری  اکتشاف معدن  1379  h.ranjbar@uk.ac.ir
 سعید کریمی نسب  دانشیار  دکتری مکانیک سنگ  1377  kariminasab@uk.ac.ir
 سید حسن خوشرو  استادیار  دکتری استخراج معدن  1375  khoshrou@aut.ac.ir
 رضا یونسی  استادیار  دکتری زمین شناسی  1373  younessi@uk.ac.ir
 کوروش شهریار  استاد  دکتری مکانیک سنگ  1371  k.shahriar@aut.ac.ir
 حسن حاجی امین شیرازی  دانشیار  دکتری فراوری مواد معدنی  1369  hshirazi@uk.ac.ir
 مرتضی مرندی  استاد  دکتری عمران  1367  marandi@uk.ac.ir
 تیمور اسلام کیش  استادیار  دکتری زمین شناسی  1365  t.eslamkish@aut.ac.ir