فایل ها و فرم ها


فایل و فرم های دوره دکتری


فرم ها

 • فرم تایید مقالات علمی مستخرج از رساله جهت دریافت مجوز دفاع (فایل WORD)

 • فرم انتخاب واحد دانشجویان دکتری (فایل WORD)

 • خلاصه گزارش پیشرفت رساله دکترا (فایل WORD)

 • طرح تحقیق (پروپوزال) رساله (فایل WORD)

 • مجوز تردد (این فرم توسط استادراهنما از طریق اتوماسیون اداری صادر می گردد)

 • فرم ثبت و توصیف رساله (فایل WORD)

 • راهنمای مراحل فارغ التحصیلی (فایل PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد


 • آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (جدید) (فایل PDF ) (shivenameh)

 • سیلابس درسی مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی معدن (فایل PDF )

 • راهنمای ثبت پروپوزال در سیستم گلستان (فایل PDF)

 • نحوه محاسبه نمره مقاله و پایان نامه دانشجویان ورودی 95 به بعد (فایل PDF)

 • دستور العمل تنظیم و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد  (فایل PDF)(فایل WORD)

 • فرمت نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد (فایل WORD)

 • فرمت جلد پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل WORD)

 • فرمت و لوگوی دانشگاه (فایل rar)

 • راهنمای فهرست نویسی (فایل rar)

 • راهنمای مراحل فارغ التحصیلی (فایلPDF)

 • راهنمای تهیهCD کتابخانه مرکزی (فایلPDF)

فرم ها 

 • فرم تایید مقاله مستخرج از پایان نامه (فایل WORD)

 • طرح تحقیق پایان نامه (پروپوزال)  (فایل WORD

 • مجوز تردد ارشد (این فرم توسط استادراهنما از طریق اتوماسیون اداری صادر می گردد)

 • فرم ثبت و توصیف پایان نامه (فرم اسناد) (فایل WORD)

 • فرم گزارش پیشرفت کارپایان نامه و سمینار عملی (فایل PDF)

 • فرم معرفی دانشجویان کارشناسی ارشد به صنعت (فایل WORD)

 • فرم صورتجلسه دفاع دانشجویان ارشد(WORD)

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد از سال 1375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی


 • آیین نامه آموزشی (فایل PDF)

 • چارت جدید مهندسی معدن وفایل ترم بندی(فایلPDF).

 • عناوین و واحدهای دروس برنامه کارشناسی مهندسی معدن (فایلPDF)

 • صورتجلسه دفاع پروژه (فایل PDF)

 • سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معدن مصوب 1397 (فایل PDF)

 • فرم معرفی دانشجویان کارشناسی به صنعت (فایل WORD)

 • چارت درسی مربوط به دانشجویان کارشناسی ورودی 97 به بعد (فایل pdf)

 • برنامه ترم بندی ورودی قبل از 97 (فایلPDF)

 • برنامه ترم بندی  و دروس ،بسته ها (فایل PDF)