فایل ها و فرم ها


فایل و فرم های دوره دکتری


 • شرایط لازم جهت صدور مجوز دفاع و معیار تخصیص نمره رساله دانشجویان دکتری (فایل.PDF)

فرم ها

 • فرم تایید مقالات علمی مستخرج از رساله جهت دریافت مجوز دفاع (فایل WORD)

 • خلاصه گزارش پیشرفت رساله دکترا (فایل WORD)

 • فرم انتخاب استاد راهنما  و استاد مشاور و موضوع رساله(پروپوزال)(فایل WORD)

 • فرم ثبت و توصیف رساله (فایل WORD)

 • فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Images)

 • صورتجلسه پیش دفاع دکتری (فایل WORD)

 • راهنمای مراحل فارغ التحصیلی (فایل PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد


 • آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (جدید) (فایل PDF ) (shivenameh)

 • سیلابس درسی مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی معدن (فایل PDF )

 • راهنمای ثبت پروپوزال در سیستم گلستان (فایل PDF)

 • نحوه محاسبه نمره مقاله و پایان نامه دانشجویان ورودی 95 به بعد (فایل PDF)

 • دستور العمل تنظیم و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد  (فایل PDF)

 • فرمت نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد (فایل WORD)

 • فرمت جلد پایان نامه کارشناسی ارشد (فایل WORD)

 • فرمت و لوگوی دانشگاه (فایل rar)

 • راهنمای فهرست نویسی (فایل rar)

 • فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Images)

 • راهنمای فایل پایان نامه و رساله قابل پذیرش از سوی کتابخانه مرکزی (فایل PDF)

 • راهنمای مراحل فارغ التحصیلی (فایلPDF)

فرم ها 

 • فرم تایید مقاله مستخرج از پایان نامه (فایل WORD)

 • پیشنهاد طرح تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد(پروپوزال)(​​​فایل WORD​​​​​)

 • فرم ثبت و توصیف پایان نامه (فرم اسناد) (فایل WORD)

 • فرم گزارش پیشرفت کارپایان نامه و سمینار عملی (فایل PDF)

 • فرم صورتجلسه دفاع دانشجویان ارشد(WORD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فایل ها و فرم های دوره کارشناسی


 • عناوین و واحدهای دروس برنامه کارشناسی مهندسی معدن (فایلPDF)

 • صورتجلسه دفاع پروژه (فایل PDF)

 • سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معدن مصوب 1397 (فایل PDF)

 • چارت درسی مربوط به دانشجویان کارشناسی ورودی 97 و ماقبل (فایل PDF)

 • چارت درسی مربوط به دانشجویان کارشناسی ورودی 98 به بعد (فایل PDF)

 • برنامه ترم بندی  و دروس ،بسته ها (فایل PDF)