کارشناسان بخش


  نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن پست الکترونیکی

اعظم افشارجهانشاهی

فوق لیسانس ادبیات مسئول دفتر بخش 32112764 azam492003@yahoo.co.uk
نسرین انجم شعاع فوق لیسانس زمین شناسی نفت کارشناس آموزشی و مسئول آزمایشگاه کانی شناسی تلفن: 32114041 داخلی 4319  nasrin_hasti@yahoo.com
مهدیه شیخ شعاعی دکتری نانو شیمی کارشناس آموزشی و مسئول آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی و فلوتاسیون تلفن: 32114041 داخلی 4324 m_sh@empl.uk.ac.ir