انتخاب جناب آقای امیرحبیب نیا به عنوان دانشجوی دکتری برتر اکتشاف معدن