دفاع آقای مهندس سید زاینار سید موسوی از رساله دکتری تخصصی

دانشجوی  دکتری  بخش  مهندسی معدن در تاریخ  ذکر شده به صورت مجازی از رساله دکتری خود دفاع خواهد نمود.
نام ونام خانوادگی:  سید زاینار سید موسوی

دکتری مکانیک سنگ

استاد راهنما: دکتر حسین توکلی

تاریخ دفاع 99/4/15

عنوان رساله : مطالعه رفتار شیست در تحلیل پایداری معدن انگوران