دفاع آقای مهندس علیرضا حاجی باقرپور از رساله دکتری تخصصی