دفاع آقای مهندس محمد حسین ارباب سیر از رساله دکتری تخصصی

دانشجوی  دکتری  بخش مهندسی معدن در تاریخ  ذکر شده به صورت مجازی از رساله دکتری خود دفاع خواهد نمود.

نام ونام خانوادگی :محمدحسین ارباب سیر

دکتری استخراج

استاد راهنما: دکتر محمد علی ابراهیمی فرسنگی و دکتر حمید منصوری

تاریخ دفاع: 99/4/26

عنوان رساله: ارائه مدلی جدید به منظور بررسی عملکرد ماشین حفار تمام مقطع TBM در سنگ سخت، مورد مطالعاتی تونل انتقال آب بلند زاگرس