راهنمای گام دوم مبارزه با کووید_19(کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات محیط و کار در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی