شرایط انتخاب واحد نیمسال اول 1400 - 1399 ، ویژه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان