فراخوان طرح صبا شهریور ماه 1401 ویژه دانشجویان دکتری ورودی 1400 به بعد

به پیوست فرم ارزیابی تخصصی جهت امتیازدهی به متقاضیان دریافت تسهیلات طرح صبا و دستورالعمل ارائه تسهیلات خدمت جنابعالی تقدیم می‌گردد.  خواهشمند است این فراخوان به کلیه گروه های آموزشی مجری دوره دکتری ارسال و به دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 1400 به بعد اطلاع رسانی شود.   از گروه های آموزشی درخواست می شود، پس از بررسی، امتیازدهی و تایید فعالیت های متقاضیان (دانشجویان دکتری ورودی 1400 به بعد دارای شرایط مندرج در دستورالعمل) و درج امتیازات در فرم ارزیابی تخصصی پیوست طبق دستوالعمل، فرم امتیاز دهی تایید شده در کمیته راهبری به همراه مستندات واجدین شرایط به صورت الکترونیکی یا فیزیکی به این گروه ارسال گردد

دانلود فرم های ارزیابی