معرفی مرکز تحقیقات کاشی گر بامدیریت جناب آقای دکتر صمد بنیسی در سایت مجله Minerals Engineering

در سایت مجله  Minerals Engineeringکه  معتبر ترین مجله وپر بازدیدترین سایت فرآوری دنیاست، مرکز تحقیقات کاشی گر با مدیریت جناب آقای دکتر صمد بنیسی تنها مرکزی است که از خاورمیانه معرفی شده است. از همه کسانی که در این 25 سال به نحوی در رشد وارتقا این مرکز یاری رسانند،تشکر می نماییم.

آدرس سایت: http://www.min-eng.com/stu_unis.html