منتخب بخش مهندسی معدن برای دریافت جایزه افضلی پور

آقای مجتبی ربیعی دانشجوی مقطع دکتری منتخب بخش مهندسی معدن برای دریافت جایزه افضلی پور