چاپ مقاله آقای دکتر مجتبی بهاءالدینی در فهرست پنج مقاله برتر سال 2018

مقاله آقای دکتر مجتبی بها الدینی با عنوان 
"Numerical investigation of the effect of joint geometrical parameters on the mechanical properties of a non-persistent jointed rock mass under uniaxial"
"Geotechnics and Computers "در فهرست پنج مقاله برتر سال 2018 در مجله
قرار گرفته است
کسب این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماییم