کسب عنوان دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت توسط جناب آقای دکتر بنیسی