کسب عنوان پژوهشگر برتر طرح های کاربردی و صنعتی دانشگاه توسط جناب آقای دکترعباس سام